Homeopathie, een energetische geneeswijze

Homeopathie is een energetische geneeswijze voor jong en oud, die het zelfgenezend vermogen van het menselijk organisme prikkelt en reguleert, door middel van homeopathische geneesmiddelen, die individueel en op de gehele mens zijn uitgekozen.
De werking van homeopathie is geheel te verklaren vanuit de biologie en de moderne natuurkunde , met name de kwantumgeneeskunde, en berust op het electro-magnetisch overeenkomen in frequentie tussen het uitgezochte homeopathisch middel en de pathologische trilling van de patient.
Dit is een moderne formulering van het door Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, vastgelegde eerste grondbeginsel van de homeopathie, te weten de gelijksoortigheidsregel , ook wel het similiaprincipe geheten, en hij formuleerde dat als volgt: similia similibus curentur: het gelijke worde genezen met het gelijksoortige. Makkelijker gezegd: iets, wat bepaalde symptomen kan veroorzaken bij gezonde mensen, kan diezelfde symptomen bij patienten, juist genezen.

Als je bijvoorbeeld in de brandnetels valt, krijg je een branderige jeuk aan de huid.
Het homeopathische middel gemaakt van de brandnetel, urtica urens, kan genezing brengen bij een patient met huidklachten, die gepaard gaan met branderige jeuk.

Ik zie homeopathie als een bio-energetische geneeswijze, waarbij je een en ander kunt verklaren vanuit de moderne kwantumfysica. In zoverre zou je homeopathie ook een kwantumgeneeskunde kunnen noemen.
De beroemde natuurkundige Albert Einstein heeft onomstotelijk bewezen, dat lichtdeeltjes (fotonen) tegelijk electromagnetische golven zijn en dat materie dus tegelijk energie is. Hij drukte dat uit in zijn beroemde formule E = mc2. Materie is eigenlijk verstilde energie, met een erg laag trillingsgetal. Het stoffelijk menselijk lichaam is dus tegelijk een energetisch veld, met electro-magnetische trillingen met alle in de fysica bekende golfkenmerken als amplitudo, frequentie of trillingsgetal en resonantiemogelijkheid. Een kwantum is het kleinst mogelijke fysische deeltje; en fotonen, de kleinste lichtdeeltjes, zijn de kwanta van het electro-magnetisch veld van de mens. Het menselijk lichaam zendt, vooral vanuit het DNA, fotonen uit, die ons organisme fysiek vormgeven. Deze vormen samen het energetisch veld van ieder levend organisme , dat dus zorgt voor de structuur, vorm , en functie van dat organisme, maar er ook een zelfherstellend vermogen aan geeft . Dat energetisch veld is aan te tonen met Kirlianfotografie, of met electro-acupunctuur. Sommigen mensen kunnen het menselijk energieveld voelen of zien, zelfs de kleur ervan. Men noemt het dan de aura. Regulier kennen we het ECG en EEG waarbij electrische energie wordt vastgesteld, en de MRI-scan berust ook op electromagnetische weefselsignalen.
Het menselijk energieveld staat op zijn beurt in contact met het universele energieveld, door Laszlo het A(kasha)-veld genoemd. Reeds van vroeger uit al, eigenlijk tot aan de tijd van Pasteur toe, was er een besef van het bestaan van een levensenergie, wat getuigde van een vitalistische kijk op ziekte en gezondheid: men ging er van uit dat er een speciaal levensbeginsel was, dat de vitale levensprocessen regelde en beheerste en deze aanpasten aan veranderingen in de omstandigheden buiten en binnen de mens. Deze functie van het menselijk energieveld, te weten de zelfregulatie, staat centraal in de filosofie van de homeopathie: bij ziekte is de zelfregulatie verstoord, die door homeopathische geneesmiddelen juist weer hersteld kan worden. Echter vanaf Pasteur is men in de reguliere geneeskunde gaan vinden dat het moleculaire niveau het basale regulatiemechanisme van het menselijk organisme is.
Maar laten we ons daar nu even niet door afleiden: wij hebben als mensen dus wel zeker een bepaalde fysieke vorm, maar als we steeds verder zouden inzoomen op ons lichaam, zouden we alleen een dans van atomen en kwanta zien, die de 4 energielagen in en rondom ons lichaam vormen: in volgorde van hierarchische belangrijkheid: het spirituele energieniveau, het mentale niveau, het emotionele of vitale energieniveau en het stoffelijk biochemisch energieniveau. De eerste drie energievelden samen noemen we ook wel de ziel, de psyche of het fijnstoffelijk lichaam . Al deze energetische velden hebben invloed op elkaar, en functioneren als een geheel. Holisme noemen we deze kijk op het menselijk organisme, in tegenstelling tot het reductionistisch denken van de reguliere geneeswijze, die het menselijk lichaam als een machinerie ziet met verschillende min of meer losse onderdelen, en die, als er een ziekte is, zoekt naar het defecte onderdeel, dat bestrijdt of verwijdert, en dan denkt dat de mens beter is.

Het bewustzijn, wat het vermogen is tot innerlijke ervaring van al het zijnde, zorgt er voor dat er een overgang - Goswani noemt dit een ineenstorting - plaatsvindt van mogelijkheid (golf) naar een feitelijkheid (deeltje), binnen iedere energielaag . Carl Jung leerde ons,dat er 4 vormen van bewustzijn of ervaringswijzen zijn: intuitie, denken, voelen en waarnemen, die we heel mooi kunnen relateren aan de 4 genoemde energetische lagen van het menselijk energieveld.
In het spirituele veld laat het bewustzijn uit de pluriforme intuitie-mogelijkheden er een feitelijk worden. In de geest of het mentale lichaam laat het bewustzijn uit de vele denkmogelijkheden een bepaalde gedachte ontstaan, die zijn representatie krijgt in de hersenen. Via het immuunsysteem heeft het mentale lichaam of de geest invloed op het emotionele of vitale energie-lichaam . Dit bestrijkt in feite de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake, die prints zijn voor de via de chacra`s te realiseren vormontwikkeling van de lichaamsorganen, voor alle vitale ,biologisch-vegetatieve, functies van het hele gestel, die via het autonome zenuwstelsel lopen, en tevens voor de functie van de zelfregulatie. Via het bewustzijn wordt een van de vele gevoelsmogelijkheden feitelijkheid en daardoor ook een bepaalde blauwdruk voor de hier zo juist genoemde vitale functies van het menselijk lichaam. Onder aan de energetisch hierarchische ladder staat het stoffelijk of chemisch-biologisch energieveld, gerepresenteerd door lichaamscellen met hun DNA. Hier vindt de energetische vertaling op celniveau plaats, ook van boodschappen van hogere energievelden. Dit energetische vlak heeft een zo laag trillingsgetal dat de als het ware verstilde energie , of ons lichtveld, zich als materie, als stoffelijk lichaam manifesteert. Als het bewustzijn uit de vele waarnemingsmogelijkheden, via de zintuigen, er een kiest , vindt die perceptie zijn neerslag in het waarnemen van `n bepaalde materie-vorm. Ons bewustzijn bepaalt hoe wij de materiele stoffelijkheid waarnemen.
In dit beeld zijn lichaam en geest dus niet gescheiden, en zo kunnen onze gedachten, als bewustzijnsactiviteit vanuit het mentale lichaam , en als patronen, gebonden aan fotonen, die door het DNA, dat in alle lichaamscellen aanwezig is, hun vertaling krijgen op vitaal niveau en uiteindelijk op stoffelijk cellulair niveau . Zo kunnen gedachten en gevoelens via het bewustzijn invloed hebben op het stoffelijk lichaam, en dus ook ziekte veroorzaken.
Omdat het waarnemen van objecten, dus wat wij zien, een vorm van bewustzijn is, en dus iets van ons wezen, kunnen we ook nooit spreken over een scheiding tussen subject en object, tussen een wetenschapper en hetgeen hij onderzoekt. Wat je ziet ben jezelf. Pure wetenschappelijke objectiviteit bestaat dus niet, hoe sterk reguliere wetenschappers dat ook ontkennen.
Het bewustzijn zorgt dus voor de verfeitelijking van het electro-magnetische veld van het menselijk organisme, en is belangrijk in de ontstaanswijze van ziekte , maar ook bij het genezingsproces. Daarom kunnen we homeopathie ook een spirituele geneeswijze noemen.

Alle blauwdrukken of prints van het bewustzijn van alle organismen worden opgeslagen in het universele energieveld, wat Jung het collectieve domein van de archetypen noemde. Via onze intuitie en het spirituele energetische veld zouden we hier mee in contact kunnen treden en informatie van kunnen ontvangen.

In de homeopathie wordt met energetische geneesmiddelen gewerkt, die gemaakt zijn van planten, dieren en elementen, die ook een electro-magnetisch veld in en om zich heen hebben, met dus ook een bewustzijnsinhoud , of essentie, zoals we dat noemen bij geneesmiddelen. Deze wordt als het ware in de vorm van een blauwdruk-informatie overgedragen op het water als oplosvloeistof, waarin de korrels gedompeld worden bij de bereiding van homeopathische geneesmiddelen. Daarbij herinnert het water als het ware nog de informatie van de oorspronkelijke bron, en kan deze informatie aan het energieveld van de patient worden doorgegeven, als het gegeven geneesmiddel het similiamiddel was, d.w.z. als energie van middel en patient gelijksoortig aan elkaar waren.
Zo kunnen we ook zeggen, dat `het geheugen van water` de basis is van de werking van homeopathie.

De kunst van de homeopathie is dus een energetisch middel te zoeken met eenzelfde trillingsgetal, of bewustzijnsinhoud of essentie, inclusief ziektesymptomen, als de patient heeft. Want twee energieen met eenzelfde trillingsgetal versterken elkaar. Zo kan de vitaliteit en het regulatiesysteem zich zelf herstellen en de patient op eigen kracht weer genezen.